beznazwyHerb                                                                

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń - 2015 rok”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 28.086,00 zł. Wartość ogólna zadania 28.370,90 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że w terminie od 22.05.2017 r. do 02.06.2017 r. zostanie przeprowadzona wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z posesji zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń - maj 2017 r. wraz z wytycznymi, jakie odpady i na jakich zasadach będą odbierane.

 

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, iż został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Rudzie przed wjazdem na teren składowiska odpadów komunalnych, obsługujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń. Jednostką odpowiedzialną za obsługę punktu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych (bez limitu ilościowego):

-     chemikalia,

-     zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w   gospodarstwach domowych,

-     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-     opony powstające w gospodarstwach domowych,

-     odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót,

-    odpady zielone.

Godziny przyjmowania odpadów przez PSZOK:

-     od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700,

-     w sobotę w godzinach od 700 do 1500.

Jak dojechać do PSZOK-u? Kliknij link aby zobaczyć mapę.

      Szanowni Państwo,


 Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Opłatę można wnosić bez dodatkowych kosztów w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku, parter) - punkt kasowy ESBanku lub w siedzibie banku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu. Podczas dokonywania opłaty w punkcie kasowym niezbędne jest posiadanie indywidualnego numeru rachunku, który należy podać wypełniając druk polecenia przelewu.

Wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.

Opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu miesięcznym, do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby dla której został wygenerowany i przypisany indywidualny numer rachunku.

Ulotak informacyjna -  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieluń - obowiązujące od 1 lipca 2016 roku.

Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń.

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska.

Jak segregować odpady komunalne na terenie Gminy Wieluń? Co, jak i gdzie wrzucamy?

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Gmina Wieluń. 

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Wieluń.

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy Wieluń.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Analiza stanu gospdosarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

 Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2016 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2015 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń dane za 2014 rok.

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń, dane za 2013 rok. 

Poziomy odzysku uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z erenu Gminy Wieluń, dane za 2012 rok.

Uchwała nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.

Uchwała nr XXVII/276/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.

Tekst jednolity załącznika do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń uwzględniający tekst pierwotny załącznika do uchwały nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 roku oraz tekst załącznika uchwały nr XXVII/276/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 października 2016 roku.

Uchawała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosapodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja word.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.