3plus

 

Program "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" to propozycja dla rodzin wielodzietnych, które mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w wybranych obiektach na terenie gminy. Wystarczy do tego specjalna Karta, którą można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Udział w programie nie zależy od dochodu rodziny.

Kto może być uczestnikiem programu?

Członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujący wspólnie na terenie gminy Wieluń – rodzice (lub rodzic) i opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się albo studiuje oraz bez ograniczenia wieku – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji . W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna niezależnie od osiąganego dochodu.

Co dla nich przygotowano?

Posiadacze Wieluńskiej Karty Rodzin 3+ mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w różnych, wybranych obiektach na terenie gminy.

Krok 1 – Wypełnienie wniosku

Formularz można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30.

Krok 2 – Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Wnioskodawca (co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych) przedkłada do wglądu dokumenty, których wykaz zawiera formularz wniosku.

Krok 3 – Odbiór Karty

Karta przysługuje bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 15 dni od dnia złożenia wniosku). Odbioru Karty może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Dodatkowe informacje:

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 zł, płatnej na numer konta bankowego Urzędu Miejskiego.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1.


Podstawa prawna oraz formularze do wypełnienia:

Wniosek o wydanie Karty

Wniosek o wydanie karty postojowej

Katalog zniżek Karty Rodziny 3+

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU, JAKO PARTNERA PROJEKTU WSPIERAJĄCEGO I PROMUJĄCEGO RODZINY WIELODZIETNE